1.    Všeobecné ustanovení
1.1.   Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva, povinnosti a obchodní vztahy, které vznikají mezi prodávajícím a kupujícím na základě objednávky ze strany kupujícího. Kupující vystavením objednávky projevuje souhlas s těmito VOP.
1.2.   Za prodávajícího se v těchto VOP považuje společnost Cardinal, s.r.o. se sídlem Kamenná 3, 010 01 Žilina, IČO: 46 216 413, IČO DPH: CZ685114945, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl S.r.o., vložka číslo 54874/L (dále jen „prodávající").
1.3.   Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro vlastní potřebu.

2.    Objednávka a uzavření smlouvy
2.1.   Objednávka kupujícího ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího se považuje za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Objednávka kupujícího musí obsahovat následující údaje: osobní údaje kupujícího (celé jméno a adresa, e-mail, telefonický kontakt), jednoznačnou identifikaci objednávaného zboží a jeho množství, identifikaci místa dodání zboží v Slovenské republice. Objednávka kupujícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, se nepovažuje za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího a prodávající nebude povinen takovou neúplnou objednávku kupujícího akceptovat. Prodávající může, není však povinen, kupujícího požádat o doplnění chybějících údajů v objednávce.
2.2.   Ihned po odeslání objednávky bude kupujícímu zaslán e-mail o přijetí závazného návrhu na uzavření kupní smlouvy.
2.3.    Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až v momentě, kdy kupující potvrdí závazné akceptování návrhu na uzavření kupní smlouvy odeslaného prodávajícím. Závazným akceptováním objednávky prodávajícím se rozumí oznámení o evidenci objednávky zaslané na e-mailovou adresu kupujícího nejpozději do 48 hodin od odeslání objednávky. Příslušný doklad bude zákazníkovi dodán spolu se zbožím v balíku.
2.4.   Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, údaje o kupní ceně zboží, dodací lhůtě, místo dodání zboží, údaje týkající se přepravy zboží včetně ceny přepravy, údaje o prodávajícím a údaje o kupujícím, případně další potřebné údaje.
2.5.   Obsah závazné akceptace objednávky představuje kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Obsah závazné akceptace objednávky bude kupujícímu vždy zaslán e-mailem. V případě, že v závazné akceptaci objednávky zjistí kupující chyby nebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží.
2.6    Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před přijetím závazné akceptace objednávky, nebo nejpozději do 2 hodin od přijetí závazné akceptace objednávky. Může tak udělat elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu info@cardinal-deco.com případne telefonicky.
2.7.   Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, zákazník je nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.)
zboží se doposud nevyrábí nebo nedodává, případně se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
V případě, že nastane taková situace, prodávající je povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebe celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15 kalendářních dnů.

3.     Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
3.1.   Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, má v souladu s platnými právními předpisy právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.
3.2.   Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, dodavatel vrátí nebo nahradí zákazníkovi, jakož i zákazník dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění. Zákazník může odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@cardinal-deco.com nebo písemně u dodavatele na provozním místě. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží. Pokud již zákazník obdržel a převzal zboží, zašle zboží zpět na provozní adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu a obalu, zákazník je povinen nahradit dodavateli zejména náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebované nebo znečištěné zboží apod.). V případě odstoupení je dodavatel povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část. Doporočujeme Vam, zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám.
4.       Dodání zboží
4.1.   Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Objednávka zboží se zpracovává v průběhu dne, přičemž o vyřízení objednávky budete informováni e-mailem nebo telefonicky.
4.2.    V případě zboží, které není dostupné skladem, je prodávající povinen kupujícího předem upozornit e-mailem nebo telefonicky na změnu dodací lhůty zboží. Kupující bude mít možnost objednávku stornovat, případně změnit.
4.3.   Prodávající neodpovídá za opožděné dodání zboží zaviněné přepravní společností nebo nesprávně udanou adresou příjemce. Neodpovídá ani za poškození zásilky zaviněné přepravní společností.
4.4.   Za místo dodání zboží se považuje místo uvedené v kupní smlouvě. V případě, že prodávající dopraví zboží do místa dodání zboží, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit převzetí zboží jím pověřenou osobou a podepsat doklad o převzetí zboží.

5.       Práva a povinnosti smluvních stran
5.1.   Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které jsou uvedeny v závazném akceptování návrhu na uzavření kupní smlouvy odeslaném prodávajícím. Prodávající se také zavazuje dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
5.2.   Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží (faktická nemožnost plnění) nelze objednané zboží kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem.
5.3.  Kupující se zavazuje převzít objednané zboží a zkontrolovat neporušenost obalů. Dále se zavazuje za zboží zaplatit cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek uvedených v závazném akceptování návrhu na uzavření kupní smlouvy odeslaném prodávajícím. V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.
 6.       Platby za zboží a jeho dodání 
6.1.   Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen v případě změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Poštovné a balné není započítáno v ceně zboží. 
6.2.   Kupující může zaplatit za zboží v hotovosti v prodejně (při osobním odběru), na dobírku - v hotovosti pracovníkovi přepravní služby (při doručení přepravní společností), předem na účet prodávajícího (při doručení přepravní společností i při osobním odběru), kde jako variabilní symbol uvede číslo závazného akceptování návrhu na uzavření kupní smlouvy

 7.       Reklamační řád
7.1.    Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv (zákon č. 40/1964 Z.z. ve znění pozdějších zákonných úprav) je stanovena na 24 měsíců ode dne zakoupení zboží.
7.2. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
nesprávným skladováním
neodbornou montáží
běžným používáním
nesprávným použitím výrobku
Záruka se vztahuje pouze na výrobní poškození. Za poškození způsobená přepravcem neručíme.

7.3. Při reklamaci je kupující povinen informovat prodávajícího o rozsahu poškození a následně na vlastní náklady doručit prodávajícímu reklamované zboží v čistém, mechanicky nepoškozené stavu a v originálním balení včetně návodu a faktury. V případě uplatnění záruky se kupující řídí pokyny uvedenými v záručním listě, případně za účelem zpřesnění uplatnění reklamace kontaktuje prodávajícího. Oprávněná záruční reklamace je bezplatná. V případě neoprávněné reklamaci je kupující povinen uhradit náklady vzniklé při řešení této reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dobu na vyřízení reklamace u zboží, které je třeba zaslat výrobci k opravě, o dobu nezbytně nutnou k této opravě.
Oprávnění na záruku zaniká v případě, došlo-li k chybě mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, nebo pokud byl do výrobku vykonán zásah jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením s výrobkem.
8.       Ochrana osobních údajů
8.1.   Zasláním objednávky zákazník ve smyslu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajůa o změně některých zákonů (dále jen "ZOOÚ") souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v kupní smlouvě, a to zejména pro účely plnění povinností prodávajícího podle kupní smlouvy, včetně zajištění přepravy a případné montáže zboží u zákazníka, jakož i pro marketingové účely prodávajícího. K zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy se zákazníkem je oprávněn prodávající a jeho zaměstnanci, nebo zprostředkovatel osobních údajů, který zpracovává osobní údaje jménem prodávajícího, podle § 4 odst. 3 ZOOÚ, jakož i smluvní partneři prodávajícího a jejich pracovníci provádějící dopravu a montáž zboží. Udělený souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a platí až do odvolání, zákazník může souhlas kdykoliv odvolat, a to také bez udání důvodu. Veškerá rizika, která by mohla zákazníkovi vzniknout v souvislosti s odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, nese zákazník. Zákazník má právo v souladu s § 20 odst. 1 ZOOÚ vyžadovat a) informace o stavu zpracování svých osobních údajů v informačním systému v rozsahu podle § 26 odst. 3 ZOOÚ, b) přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje za účelem zpracovávání, c) odpis svých osobních údajů, d) opravu svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, e) likvidaci svých osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracovávání podle § 13 odst. 1 ZOOÚ, f) likvidaci svých osobních údajů, došlo-li k porušení ZOOÚ.


 


No products

To be determined Poštovné
0 Kč Spolu

Pokladna